2-Morpholinoethanesulfonic acid monohydrate buffer substance MES 10kg Merck

    Liên hệ

    2-Morpholinoethanesulfonic acid monohydrate buffer substance MES 10kg. Code: 1061269010. Tên khác: MES. MES được sử dụng như một chất đệm trong sinh học và hóa sinh

    Category: